Kúpte si novú rohovú lavicu ešte dnes a 🔥 ušetrite 5%🔥  so zľavovým kódom MWDESIGN5 !

⌛Akcia končí 30.5.2024 o 23:59! ⌛

Vážení zákazníci. Tešíme sa vášmu enormnému záujmu o naše rohové lavice a preto by sme vás chceli včas informovať, že pre všetky objednávky prijaté a zároveň uhradené do 31.10.2022 garantujeme doručenie do 23.12.2022.

Vážení zákazníci. Počas vianočných sviatkov tj. od 23.12.2022 až do 9.1.2023 nepracujeme a preto sa doba výroby v tomto období predĺži.
Za pochopenie a trpezlivosť ďakujeme a prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok.

Doprava a reklamácie

Doprava

 1. Spôsobom dodania tovaru je doprava tovaru Predávajúcim do miesta určeného kupujúcim. Miesto dodania tovaru je určené kupujúcim v objednávke ako Doručovacia adresa.
 2. Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru do miesta určeného kupujúcim samostatne alebo prostredníctvom externej prepravnej služby. Náklady na dodanie tovaru sú vyčíslené pri vytváraní objednávky, pred jej záväzným potvrdením.
 3. Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o termíne plánovaného doručenia objednávky alebo odoslať odkaz na webstránku externého prepravcu pre sledovanie doručenia zásielky, najneskôr však 24 hodín pred plánovaným doručením,
 4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste Doručovacej adresy v čase, ktorý určí Predávajúci alebo externý prepravca. V prípade, že Kupujúci tovar neprevezme v uvedenom termíne, Kupujúci je povinný uhradiť náklady vo výške 40,00 € na opätovné doručenie v iný dohodnutý termín.
 5. Pri preberaní tovaru kupujúci skontroluje fyzickú neporušenosť, kompletnosť a správnosť tovaru. Pokiaľ je tovar viditeľne poškodený a/alebo zničený, má kupujúci právo tento tovar neprevziať a povinnosť bezodkladne e-mailom kontaktovať predávajúceho, zaslaním kópie vyplneného  reklamačného protokolu od prepravcu. V prípade, že bude kupujúcemu doručená nekompletná zásielka, kupujúci nemá právo odmietnuť prevziať zásielku. Je povinný bezodkladne písomne kontaktovať predávajúceho.

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar v lehote na dodanie, ktorá pozostáva z doba expedovania zásielky, ktorá je 35 pracovných dní od prijatia zálohovej platby za objednávku a z doby doručenia, ktorá je 3 až 7 pracovných dní od termínu expedovania. Predávajúci má právo oneskoriť expedovanie objednaného tovaru z výrobných dôvodov, maximálne však o dobu 15 pracovných dní.
 2. Pokiaľ nie je možné tovar expedovať v uvedenej lehote, dohodnú sa zmluvné strany na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie. Pokiaľ kupujúci s dodatočnou lehotou na plnenie nesúhlasí, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 3. Kupujúci je oboznámený s lehotou na dodanie na webovej stránke internetového obchodu. V prípade, že kupujúci s lehotou na dodanie tovaru zhotoveného na zákazku po odoslaní objednávky nesúhlasí, je oprávnený objednávku stornovať do 24 hodín od doručenia oznámenia. 
 4. Miesto dodania tovaru je Kupujúci povinný si zvoliť v objednávke.
 5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke a v čase oznámenom Predávajúcim v informačnom e-maily o dodaní tovaru a to osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala ním splnomocnená osoba.
 6. O termíne doručenia tovaru na miesto určené Kupujúcim bude Predávajúci informovať Kupujúceho pri expedícii tovaru zo skladu predávajúceho telefonicky, resp. zaslaním informačného e-mailu o dodaní, v ktorom uvedie termín dodania tovaru alebo sledovací odkaz zásielky. O tomto termíne môže Predávajúci zaslať Kupujúcemu aj SMS správu. Doručenie tovaru zabezpečí predávajúci najneskôr v lehote na dodanie určenej podľa tohto článku. Kupujúci je povinný prevziať tovar riadne a včas v mieste a v čase určenom v súlade s týmto článkom a potvrdenom predávajúcim v informačnom e-maile. Pokiaľ kupujúci neprevezme tovar riadne a včas, môže predávajúci vykonať opätovné doručovanie tovaru. Ak kupujúci neprevezme tovar riadne a včas vzniká predávajúcemu právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a účtovať si náklady súvisiace so skladovaním tovaru vo výške 10 eur za deň, a to počnúc prvým dňom vrátenia tovaru predávajúcemu. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za doručenie tovaru do miesta určeného Kupujúcim nie je zahrnutá v cene tovaru, pokiaľ sa strany nedohodli inak.
 7. Pri preberaní tovaru Kupujúci skontroluje fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a/alebo zničená, má kupujúci právo zásielku neprevziať a povinnosť bezodkladne e-mailom kontaktovať predávajúceho, zaslaním kópie vyplneného  reklamačného protokolu od prepravcu. V prípade, že bude kupujúcemu doručená nekompletná zásielka, kupujúci nemá právo odmietnuť prevziať zásielku. Je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho. 

Odstúpenie od zmluvy

 1. V súlade s § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru  určeného osobitne pre jedného kupujúceho. V súlade s týmito obchodnými podmienkami a uvedeným ustanovením zákona, nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je zhotovenie tovaru na zákazku alebo tovaru na mieru, prišom Objednávateľ berie na vedomie, že nábytok z masívu (stoličky, taburetky a pod.) je lakovaný podľa zvolenej imitácie dreva. (Pri objednávke kuchynskej rohovej lavice a príslušenstva ide o zhotovenie tovaru na zákazku, keďže si kupujúci volí materiál, rozmery, variant, farbu dreva, materiál čalúnenia). 
 2. Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obch. zák.
 3. Predávajúci sa môže dohodnúť na zrušení kúpnej zmluvy s Kupujúcim spotrebiteľom, ktorému nevznikol nárok na odstúpenie od zmluvy (zhotovenie tovaru na zákazku) alebo kupujúcim podnikateľom, a to kedykoľvek po uzatvorení kúpnej zmluvy. Pre tento prípad vzniká Predávajúcemu nárok na náhradu škody spočívajúcu najmä v úhrade vzniknutých nákladov a nárok na zmluvnú pokutu vo výške 3% z kúpnej ceny za každý deň trvania zmluvy, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy alebo jej časti v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia objednávky, ak:
  • ak nie je možné tovar dodať riadne a včas,
  • ak kupujúci tovar neprevzal riadne a včas.