Obchodné podmienky

Článok I 

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom internetovej stránky  www.rohovalavica.sk.

2. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy špecifikovanej v čl. I ods. I týchto obchodných podmienok. Obchodné podmienky sú zobrazené na stránke internetového obchodu www.rohovalavica.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.  

 

Článok II

Vymedzenie pojmov

Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu:

Obchodné meno:     MW DESIGN – Meble Twoich Marzeń 

Miesto podnikania:  Pogorzany 156, 34 623 Szczyrzyc, Poľsko

IČO:                         122567471

DIČ:                         7372080973

e-mail:                      kontakt@rohovalavica.sk

tel.:                           0908 330 657

 1. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.
 2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.
 3.  
 4.  
 5. Článok III
 6. Uzatvorenie kúpnej zmluvy
 7.  
 1. 1. Zoznam tovaru na stránkach internetového obchodu www.rohovalavica.sk je katalógom tovaru vyrábaného výlučne na mieru podľa osobitných požiadaviek kupujúceho (ďalej len ako „tovar zhotovený na zákazku“). Z charakteru tovaru zhotoveného na zákazku vyplývajú osobitné podmienky predaja uvedené v relevantných právnych predpisoch a týchto obchodných podmienkach. 
 2. 2. Tovar ponúkaný predávajúcim je možné objednať prostredníctvom elektronického objednávkového formulára nachádzajúceho sa na internetovej stránke prevádzkovateľa, objednávkou zaslanou mailom alebo urobenou telefonicky.  

3. Pri objednávke tovaru zhotoveného na zákazku prostredníctvom internetového obchodu postupuje zákazník tak, že v rámci výberu zadá osobitné požiadavky na zhotovenie tovaru a následne vybraný tovar umiestni do košika kliknutím „Do košíka“. Po ukončení nakupovania kupujúci na stránke nákupného košíka zvolí spôsob dokončenia objednávky s registráciou alebo bez registrácie na internetovom obchode. Následne vyplní fakturačné údaje, dodacie informácie, spôsob dopravy a platby. Po revízii objednávky a potvrdení obchodných podmienok ju záväzne objedná kliknutím na „Odoslať objednávku“. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť.

4. Pri objednávke zaslanej mailom kupujúci vyplní meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu, dodaciu a fakturačnú adresu. Ďalej kupujúci uvedie názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, spôsob dopravy, spôsob platby a dátum vystavenia objednávky.

5. Objednávku uskutočnenú telefonicky je potrebné potvrdiť e-mailom. Potvrdzujúci e-mail obsahuje meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu, dodaciu a fakturačnú adresu, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, spôsob dopravy, spôsob platby a dátum vystavenia objednávky. Telefonickú objednávku alebo objednávku zaslanú e-mailom predávajúci manuálne vloží do administrácie e-shopu, čím sa objednávka považuje za doručenú.  

 1. 6. Objednávka uskutočnená prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku diaľkovej komunikácie je záväzná. Spotrebiteľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
 2. 7. Prijatie záväznej objednávky predávajúci potvrdí elektronickou poštou na e-mail kupujúceho zadaný v objednávke. Potvrdenie o doručení objednávky obsahuje číslo a súhrn objednávky spolu s informáciou o platbe. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky sa kúpna zmluva ešte nepovažuje za uzatvorenú. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú prijatím zálohovej alebo celej platby za objednávku.
 3. 8. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.
 4. Objednávku, predmetom ktorej je dodanie tovaru vyrobeného na zákazku, nie je možné stornovať.
 5.  
 6.  
 7. Článok IV
 8. Práva a povinnosti zmluvných strán
 9.  
 10. 1. Práva a povinnosti predávajúceho:
 • a) poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa relevantných zákonov,
 • b) zhotoviť tovar na zákazku podľa požiadaviek kupujúceho,
 • c) zabaliť tovar na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu,
 • d) dodať spotrebiteľovi objednaný tovar do miesta určenia,
 • e) dodať kupujúcemu spolu s tovarom všetky doklady potrebné na riadne prevzatie a užívanie tovaru v súlade s relevantnými právnymi predpismi.
 1. f) Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas.
 2. g) Predávajúci má právo na výrobu nábytku na mieru s odchýlkou merania max 3% od rozmerov určených v objednávke.
 3. h) Predávajúci má právo oneskoriť dodanie objednaného tovaru z výrobných dôvodov maximálne však o dobu 15 pracovných dní
 4. 2. Práva a povinnosti kupujúceho:
 • a) včas prevziať tovar v mieste určenia,
 • b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli, že náklady na doručenie tovaru znáša predávajúci,
 • c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

 

 

Článok V

Cena tovaru alebo služby

 1. 1. Cena tovaru vrátane DPH je uvedená pri popise a špecifikácii tovaru v náhľade jednotlivého tovaru a po vložení konkrétneho tovaru do košíka je súčasne celková cena tovaru vrátane DPH uvedená v objednávke tovaru. K celkovej kúpnej cene tovaru v závislosti od kupujúcim vybraných možností môžu byť započítané náklady na dopravu, dodanie tovaru, poštovné a poplatky za iné služby. 
 2. 2. Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny tovaru, po celý čas zverejnenia tovaru na webovom sídle.
 3. 3. Pri objednávke realizovanej prostredníctvom e-shopu je rozhodná cena tovaru v čase odoslania objednávky. Pri objednávke realizovanej iným prostriedkom diaľkovej komunikácie je rozhodná cena tovaru, uvedené v e-shope v čase doručenia objednávky.
 4. 4. Daňovým dokladom je faktúra, priložená k zásielke, ktorá slúži aj ako dodací a záručný list.

 

 

Článok VI

Doprava

 1. 1. Spôsobom dodania tovaru je doprava tovaru predávajúcim do miesta určeného kupujúcim. Miesto dodania tovaru je určené kupujúcim v objednávke ako Doručovacia adresa.
 1. 2. Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru do miesta určeného kupujúcim samostatne. Náklady na dodanie tovaru sú vyčíslené pri vytváraní objednávky, pred jej záväzným potvrdením.
 2. 3. Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o termíne plánovaného doručenia objednávky najneskôr 24 hodín pred plánovaným doručením.
 3. 4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste Doručovacej adresy v čase, ktorý určí Predávajúci. V prípade, že Kupujúci tovar neprevezme, Kupujúci je povinný uhradiť náklady vo výške 40,00 € na opätovné doručenie v iný dohodnutý termín.
 4.   
 5.  
 6.  
 7. Článok VII
 8. Platobné podmienky
 9.  

1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru, a to v lehote splatnosti, najneskôr pri prevzatí tovaru. Informácie o platbe zašle predávajúci kupujúcemu v potvrdení objednávky.  

 1. 2. Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho úhradu primeranej zálohy kúpnej ceny. Zmluvné strany sa dohodnú na zálohe minimálne vo výške 30% z ceny tovaru. Dodacia lehota podľa článku VIII ods. 1 týchto obchodných podmienok začína plynúť až okamihom, keď je záloha pripísaná na účet predávajúceho. Záloha je splatná v lehote uvedenej v potvrdení o prijatí objednávky, a to bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho – PL58 8804 0000 0060 0605 5703 0001, vedený v Bank Spoldzielczy w Limanowej, so sídlom ul. Rynek 7, 34 600 Limanowa, Poľsko, alebo platbou kartou online, ktorú zabezpečuje spoločnosť Stripe.  Zvyšok kúpnej ceny uhradí kupujúci predávajúcemu v hotovosti pri dodaní tovaru. Pokiaľ kupujúci v lehote splatnosti zálohu nezaplatí, predávajúci si vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť. 
 2. 3. V prípade platby kúpnej ceny alebo zálohy bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho je kupujúci povinný pri úhrade do poznámky uviesť svoje meno a priezvisko.
 1. 4. Kupujúci berie na vedomie, že od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je zhotovenie veci na zakazku nie je možné odstúpiť, a preto, je povinný zaplatiť kúpnu cenu riadne a včas bez ohľadu na to, či tovar zhotovený na zakázku prevzal. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade neprevzatia tovaru a nedoplatení zvyšku kúpnej ceny mu zaplatená záloha nebude vrátená.  
 2. 5. V prípade že Kupujúcim je právnická osoba alebo iný podnikateľský subjekt, Kupujúci je povinný zvoliť pri objednávke spôsob platby bankovým prevodom, pričom úhradu za objednávku je Kupujúci povinný vykonať až na základe faktúry, ktorú vystaví Predávajúci do 5 pracovných dní od prijatia objednávky. Kupujúci je v tomto prípade povinný uhradiť faktúru v plnej výške, až potom je objednávka odoslaná do výroby. V prípade, že Kupujúci nedodrží tento postup, o ktorom je informovaný aj v kroku odoslania objednávky, Predávajúci má právo takúto objednávku stornovať do 30 pracovných dní. Ak Kupujúci v tomto prípade zaplatil zálohu platobnou kartou, Predávajúci si účtuje 2% storno poplatok za vrátenie tejto zálohovej platby späť na platobnú kartu Kupujúceho.
 3.  
 4.  
 5. Článok VIII
 6. Dodacie podmienky
 7.  
 1. 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v lehote na dodanie. Informácia o lehote na dodanie je uvedená individuálne pri každom ponúkanom tovare. Pokiaľ nie je možné tovar dodať v uvedenej lehote, dohodnú sa zmluvné strany na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie. Pokiaľ kupujúci s dodatočnou lehotou na plnenie nesúhlasí, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 2. 2. Predávajúci oznámi dodaciu lehotu tovaru zhotoveného na zákazku kupujúcemu elektronickou poštou v potvrdení objednávky. V prípade, že kupujúci s lehotou na dodanie tovaru zhotoveného na zákazku nesúhlasí, je oprávnený objednávku stornovať do 24 hodín od doručenia oznámenia. 
 3. 3. Miesto dodania tovaru je kupujúci povinný si zvoliť v objednávke.
 4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke a v čase oznámenom predávajúcim v informačnom e-maily o dodaní tovaru, a to osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala ním splnomocnená osoba.

4. O termíne doručenia tovaru na miesto určené kupujúcim bude predávajúci informovať kupujúceho pri expedícii tovaru zo skladu predávajúceho telefonicky, resp. zaslaním informačného e-mailu o dodaní, v ktorom uvedie termín dodania tovaru. O tomto termíne môže predávajúci zaslať kupujúcemu aj SMS správu. Doručenie tovaru zabezpečí predávajúci najneskôr v lehote na dodanie určenej podľa tohto článku. Kupujúci je povinný prevziať tovar riadne a včas v mieste a v čase určenom v súlade s týmto článkom a potvrdenom predávajúcim v informačnom e-maile. Pokiaľ kupujúci neprevezme tovar riadne a včas, môže predávajúci vykonať opätovné doručovanie tovaru. Ak kupujúci neprevezme tovar riadne a včas vzniká predávajúcemu právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a účtovať si náklady súvisiace so skladovaním tovaru vo výške 10 eur za deň, a to počnúc prvým dňom vrátenia tovaru predávajúcemu. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za doručenie tovaru do miesta určeného kupujúcim nie je zahrnutá v cene tovaru, pokiaľ sa strany nedohodli inak.

5. Pri preberaní tovaru kupujúci skontroluje fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a/alebo zničená, má kupujúci právo zásielku neprevziať a povinnosť bezodkladne e-mailom kontaktovať predávajúceho, zaslaním kópie vyplneného  reklamačného protokolu pri doručení od prepravcu. V prípade, že bude kupujúcemu doručená nekompletná zásielka, kupujúci nemá právo odmietnuť prevziať zásielku. Je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho. 

 

Článok IX

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím na mieste dodania, ktoré určil.
 2. 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.

 

 

Článok X

Odstúpenie od zmluvy

 

Postup pri vrátení tovaru

 1. 1. V súlade s § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvyak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru  určeného osobitne pre jedného kupujúceho. V súlade s týmito obchodnými podmienkami a uvedeným ustanovením zákona, nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je zhotovenie tovaru na zákazku alebo tovaru na mieru, prišom Objednávateľ berie na vedomie, že nábytok z masívu (stoličky, taburetky a pod.) je lakovaný podľa zvolenej imitácie dreva. (Pri objednávke kuchynskej rohovej lavice a príslušenstva ide o zhotovenie tovaru na zákazku, keďže si kupujúci volí materiál, rozmery, variant, farbu dreva, materiál čalúnenia). 
 1. 2. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia Obch. zák.
 2. 3. Predávajúci sa môže dohodnúť na zrušení kúpnej zmluvy s kupujúcim spotrebiteľom, ktorému nevznikol nárok na odstúpenie od zmluvy (zhotovenie tovaru na zákazku) alebo kupujúcim podnikateľom, a to kedykoľvek po uzatvorení kúpnej zmluvy. Pre tento prípad vzniká predávajúcemu nárok na náhradu škody spočívajúcu najmä v úhrade vzniknutých nákladov a nárok na zmluvnú pokutu vo výške 3% z kúpnej ceny za každý deň trvania zmluvy, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru.
 3. 5. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy alebo jej časti v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia objednávky, ak:

a)     ak nie je možné tovar dodať riadne a včas,

b)    ak kupujúci tovar neprevzal riadne a včas.

 

Článok XI

Riešenie sporov

1. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s používaním internetového obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 1. 2. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.
 2.  
 3. Článok XII
 4. Platnosť zmluvy

 

 1. 1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.
 2.  
 3.  
 4. Článok XIII
 5. Ochrana osobných údajov

 

 1. 1. Osobné údaje o kupujúcich spracúva predávajúci v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. 2. Podmienky spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sú špecifikované na internetovej stránke www.rohovalavica.sk v sekcii Zásady ochrany osobných údajov.

 

 

Článok XIV

Záverečné ustanovenia

 1. 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu www.rohovalavica.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 2. 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.
 3. 3. Predávajúci nie je viazaný žiadnym kódexom správania.
 4. 4. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 07.07.2021