Kúpte si novú rohovú lavicu ešte dnes a 🔥 ušetrite 5%🔥  so zľavovým kódom MWDESIGN5 !

⌛Akcia končí 10.6.2024 o 23:59! ⌛

Informácia: V termíne od 20.7.2024 – 07.8.2024 budeme čerpať dovolenku a preto sa doba výroby môže predĺžiť až o 15 pracovných dní.

Vážení zákazníci. Tešíme sa vášmu enormnému záujmu o naše rohové lavice a preto by sme vás chceli včas informovať, že pre všetky objednávky prijaté a zároveň uhradené do 31.10.2022 garantujeme doručenie do 23.12.2022.

Vážení zákazníci. Počas vianočných sviatkov tj. od 23.12.2022 až do 9.1.2023 nepracujeme a preto sa doba výroby v tomto období predĺži.
Za pochopenie a trpezlivosť ďakujeme a prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok.

Obchodné podmienky

Článok I 

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom internetovej stránky  www.rohovalavica.sk.

2. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy špecifikovanej v čl. I ods. I týchto obchodných podmienok. Obchodné podmienky sú zobrazené na stránke internetového obchodu www.rohovalavica.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.  

Článok II

Vymedzenie pojmov

Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu:

Obchodné meno:     MW DESIGN – Meble Twoich Marzeń 

Miesto podnikania:  Pogorzany 156, 34 623 Szczyrzyc, Poľsko

IČO: 122567471

DIČ:                          7372080973

E-mail:                     kontakt@rohovalavica.sk

Tel.:                          +421 908 330 657

Bankové spojenie: PL58 8804 0000 0060 0605 5703 0001

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.

Článok III

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Zoznam tovaru na stránkach internetového obchodu www.rohovalavica.sk je katalógom tovaru vyrábaného výlučne na mieru podľa osobitných požiadaviek kupujúceho (ďalej len ako „tovar zhotovený na zákazku“). Z charakteru tovaru zhotoveného na zákazku vyplývajú osobitné podmienky predaja uvedené v relevantných právnych predpisoch a týchto obchodných podmienkach. 
 2. Tovar ponúkaný predávajúcim je možné objednať prostredníctvom elektronického objednávkového formulára nachádzajúceho sa na internetovej stránke prevádzkovateľa, objednávkou zaslanou mailom alebo urobenou telefonicky.  
 3. Pri objednávke tovaru zhotoveného na zákazku prostredníctvom internetového obchodu postupuje zákazník tak, že v rámci výberu zadá osobitné požiadavky na zhotovenie tovaru a následne vybraný tovar umiestni do košika kliknutím „Do košíka“. Po ukončení nakupovania kupujúci na stránke nákupného košíka zvolí spôsob dokončenia objednávky s registráciou alebo bez registrácie na internetovom obchode. Následne vyplní fakturačné údaje, dodacie informácie, spôsob dopravy a platby. Po revízii objednávky a potvrdení obchodných podmienok ju záväzne objedná kliknutím na „Odoslať objednávku“. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť.
 4. Pri objednávke zaslanej mailom kupujúci vyplní meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu, dodaciu a fakturačnú adresu. Ďalej kupujúci uvedie názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, spôsob dopravy, spôsob platby a dátum vystavenia objednávky.
 5. Objednávku uskutočnenú telefonicky je potrebné potvrdiť e-mailom. Potvrdzujúci e-mail obsahuje meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu, dodaciu a fakturačnú adresu, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, spôsob dopravy, spôsob platby a dátum vystavenia objednávky. Telefonickú objednávku alebo objednávku zaslanú e-mailom predávajúci manuálne vloží do administrácie e-shopu, čím sa objednávka považuje za doručenú.  
 6. Objednávka uskutočnená prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku diaľkovej komunikácie je záväzná. Spotrebiteľ odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
 7. Prijatie záväznej objednávky predávajúci potvrdí elektronickou poštou na e-mail kupujúceho zadaný v objednávke. Potvrdenie o doručení objednávky obsahuje číslo a súhrn objednávky spolu s informáciou o platbe. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky sa kúpna zmluva ešte nepovažuje za uzatvorenú. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú prijatím zálohovej alebo celej platby za objednávku.
 8. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov. Objednávku, predmetom ktorej je dodanie tovaru vyrobeného na zákazku, nie je možné stornovať.

Článok IV

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Práva a povinnosti predávajúceho:
  • a) poskytnúť spotrebiteľovi informácie podľa relevantných zákonov,
  • b) zhotoviť tovar na zákazku podľa požiadaviek kupujúceho,
  • c) zabaliť tovar na prepravu tak, aby sa znížilo riziko poškodenia,
  • d) dodať spotrebiteľovi objednaný tovar do miesta určenia,
  • e) dodať kupujúcemu spolu s tovarom všetky doklady potrebné na riadne prevzatie a užívanie tovaru v súlade s relevantnými právnymi predpismi,
  • f) Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas,
  • g) Predávajúci má právo na výrobu nábytku na mieru s odchýlkou merania max 3% od rozmerov určených v objednávke,
  • h) Predávajúci má právo oneskoriť dodanie objednaného tovaru z výrobných dôvodov maximálne však o dobu 15 pracovných dní
 2. Práva a povinnosti kupujúceho:
  • a) prevziať tovar v oznámenom čase na doručovacej adrese uvedenej v objednávke,
  • b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli, že náklady na doručenie tovaru znáša predávajúci,
  • c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,
  • d) poskytnúť súčinnosť pri riešení nepresnosti alebo iných problémov prijatej objednávky písomnou formou elektronicky

Článok V

Cena tovaru alebo služby

 1. Cena tovaru vrátane DPH je uvedená pri popise a špecifikácii tovaru v náhľade jednotlivého tovaru a po vložení konkrétneho tovaru do košíka je súčasne celková cena tovaru vrátane DPH uvedená v objednávke tovaru. K celkovej kúpnej cene tovaru v závislosti od kupujúcim vybraných možností môžu byť započítané náklady na dopravu, dodanie tovaru, poštovné a poplatky za iné služby. 
 2. Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny tovaru, po celý čas zverejnenia tovaru na webovom sídle.
 3. Pri objednávke realizovanej prostredníctvom e-shopu je rozhodná cena tovaru v čase odoslania objednávky. Pri objednávke realizovanej iným prostriedkom diaľkovej komunikácie je rozhodná cena tovaru, uvedená v e-shope v čase doručenia objednávky.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru v prijatej objednávke v prípade, že Kupujúci požiada o akúkoľvek zmenu parametrov objednaného tovaru alebo výmenu tovaru za iný tovar. V prípade zmeny ceny je Kupujúci povinný novú cenu prijať alebo odmietnuť písomným potvrdením elektronicky na email Predávajúceho. V prípade odmietnutia nemá Kupujúci právo stornovať objednávku ani jej časť a Predávajúci má povinnosť dodať tovar podľa platnej objednávky pred zmenou parametrov alebo žiadosťou o výmenu tovaru za iný tovar.
 5. Daňovým dokladom je faktúra, priložená k zásielke, ktorá slúži aj ako dodací a záručný list.

Článok VI

Doprava

 1. Spôsobom dodania tovaru je doprava tovaru Predávajúcim do miesta určeného kupujúcim. Miesto dodania tovaru je určené kupujúcim v objednávke ako Doručovacia adresa.
 2. Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru do miesta určeného kupujúcim samostatne alebo prostredníctvom externej prepravnej služby. Náklady na dodanie tovaru sú vyčíslené pri vytváraní objednávky, pred jej záväzným potvrdením.
 3. Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o termíne plánovaného doručenia objednávky alebo odoslať odkaz na webstránku externého prepravcu pre sledovanie doručenia zásielky, najneskôr však 24 hodín pred plánovaným doručením,
 4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste Doručovacej adresy v čase, ktorý určí Predávajúci alebo externý prepravca. V prípade, že Kupujúci tovar neprevezme v uvedenom termíne, Kupujúci je povinný uhradiť náklady vo výške 40,00 € na opätovné doručenie v iný dohodnutý termín.
 5. Pri preberaní tovaru kupujúci skontroluje fyzickú neporušenosť, kompletnosť a správnosť tovaru. Pokiaľ je tovar viditeľne poškodený a/alebo zničený, má kupujúci právo tento tovar neprevziať a povinnosť bezodkladne e-mailom kontaktovať predávajúceho, zaslaním kópie vyplneného  reklamačného protokolu od prepravcu. V prípade, že bude kupujúcemu doručená nekompletná zásielka, kupujúci nemá právo odmietnuť prevziať zásielku. Je povinný bezodkladne písomne kontaktovať predávajúceho.

Článok VII

Platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru, a to v lehote splatnosti, najneskôr pri prevzatí tovaru. Informácie o platbe zašle Predávajúci Kupujúcemu v potvrdení objednávky.
 2. Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho úhradu primeranej zálohy kúpnej ceny. Zmluvné strany sa dohodnú na zálohe minimálne vo výške 10% z celkovej ceny objednávky.
 3. Dodacia lehota podľa článku VIII. ods. 1) týchto obchodných podmienok začína plynúť až okamihom, keď je záloha pripísaná na účet Predávajúceho.
 4. Záloha je splatná v lehote uvedenej v potvrdení o prijatí objednávky, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho, vedený v Bank Spoldzielczy w Limanowej, so sídlom ul. Rynek 7, 34 600 Limanowa, Poľsko, alebo platbou kartou online, ktorú zabezpečuje spoločnosť Stripe, alebo elektronickou platbou prostredníctvom služby PayPal.  Ak kupujúci neuhradil celkovú cenu za objednávku, zvyšok kúpnej ceny uhradí Kupujúci Predávajúcemu v hotovosti pri dodaní tovaru. Pokiaľ Kupujúci v lehote splatnosti zálohu nezaplatí, Predávajúci si vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť. 
 5. V prípade platby kúpnej ceny alebo zálohy bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho je kupujúci povinný pri úhrade do poznámky uviesť svoje meno a priezvisko alebo číslo objednávky ako variabilný symbol podľa zálohovej faktúry, ktorú Kupujúci obdrží elektronicky po odoslaní objednávky.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je zhotovenie veci na zákazku, nie je možné odstúpiť, a preto, je povinný zaplatiť kúpnu cenu riadne a včas bez ohľadu na to, či tovar zhotovený na zakázku prevzal. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade neprevzatia tovaru a nedoplatení zvyšku kúpnej ceny mu zaplatená záloha nebude vrátená.  

Článok VIII

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar v lehote na dodanie, ktorá pozostáva z doba expedovania zásielky, ktorá je 35 pracovných dní od prijatia zálohovej platby za objednávku a z doby doručenia, ktorá je 3 až 7 pracovných dní od termínu expedovania. Predávajúci má právo oneskoriť expedovanie objednaného tovaru z výrobných dôvodov, maximálne však o dobu 15 pracovných dní.
 2. Pokiaľ nie je možné tovar expedovať v uvedenej lehote, dohodnú sa zmluvné strany na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie. Pokiaľ kupujúci s dodatočnou lehotou na plnenie nesúhlasí, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 3. Kupujúci je oboznámený s lehotou na dodanie na webovej stránke internetového obchodu. V prípade, že kupujúci s lehotou na dodanie tovaru zhotoveného na zákazku po odoslaní objednávky nesúhlasí, je oprávnený objednávku stornovať do 24 hodín od doručenia oznámenia. 
 4. Miesto dodania tovaru je Kupujúci povinný si zvoliť v objednávke.
 5. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke a v čase oznámenom Predávajúcim v informačnom e-maily o dodaní tovaru a to osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala ním splnomocnená osoba.
 6. O termíne doručenia tovaru na miesto určené Kupujúcim bude Predávajúci informovať Kupujúceho pri expedícii tovaru zo skladu predávajúceho telefonicky, resp. zaslaním informačného e-mailu o dodaní, v ktorom uvedie termín dodania tovaru alebo sledovací odkaz zásielky. O tomto termíne môže Predávajúci zaslať Kupujúcemu aj SMS správu. Doručenie tovaru zabezpečí predávajúci najneskôr v lehote na dodanie určenej podľa tohto článku. Kupujúci je povinný prevziať tovar riadne a včas v mieste a v čase určenom v súlade s týmto článkom a potvrdenom predávajúcim v informačnom e-maile. Pokiaľ kupujúci neprevezme tovar riadne a včas, môže predávajúci vykonať opätovné doručovanie tovaru. Ak kupujúci neprevezme tovar riadne a včas vzniká predávajúcemu právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a účtovať si náklady súvisiace so skladovaním tovaru vo výške 10 eur za deň, a to počnúc prvým dňom vrátenia tovaru predávajúcemu. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za doručenie tovaru do miesta určeného Kupujúcim nie je zahrnutá v cene tovaru, pokiaľ sa strany nedohodli inak.
 7. Pri preberaní tovaru Kupujúci skontroluje fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a/alebo zničená, má kupujúci právo zásielku neprevziať a povinnosť bezodkladne e-mailom kontaktovať predávajúceho, zaslaním kópie vyplneného  reklamačného protokolu od prepravcu. V prípade, že bude kupujúcemu doručená nekompletná zásielka, kupujúci nemá právo odmietnuť prevziať zásielku. Je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho. 

Článok IX

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím na mieste dodania, ktoré určil.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme tovar.

Článok X

Odstúpenie od zmluvy

 1. V súlade s § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru  určeného osobitne pre jedného kupujúceho. V súlade s týmito obchodnými podmienkami a uvedeným ustanovením zákona, nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je zhotovenie tovaru na zákazku alebo tovaru na mieru, prišom Objednávateľ berie na vedomie, že nábytok z masívu (stoličky, taburetky a pod.) je lakovaný podľa zvolenej imitácie dreva. (Pri objednávke kuchynskej rohovej lavice a príslušenstva ide o zhotovenie tovaru na zákazku, keďže si kupujúci volí materiál, rozmery, variant, farbu dreva, materiál čalúnenia). 
 2. Odstúpenie od zmluvy Kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obch. zák.
 3. Predávajúci sa môže dohodnúť na zrušení kúpnej zmluvy s Kupujúcim spotrebiteľom, ktorému nevznikol nárok na odstúpenie od zmluvy (zhotovenie tovaru na zákazku) alebo kupujúcim podnikateľom, a to kedykoľvek po uzatvorení kúpnej zmluvy. Pre tento prípad vzniká Predávajúcemu nárok na náhradu škody spočívajúcu najmä v úhrade vzniknutých nákladov a nárok na zmluvnú pokutu vo výške 3% z kúpnej ceny za každý deň trvania zmluvy, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy alebo jej časti v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa prijatia objednávky, ak:
  • ak nie je možné tovar dodať riadne a včas,
  • ak kupujúci tovar neprevzal riadne a včas.

Článok XI

Tovar zhotovený na mieru

 1. Rohové lavice, ktoré majú odkladaciu priehradku (box) v podobe otváracieho puzdra v rohu nábytku, majú veko puzdra, ktoré je z jednej strany užšie – umožňuje tak bezproblémové otváranie. Veko sa otvára tradičným mechanizmom bez pružinovej podpory.
 2. Doplnková funkcia rohovej lavice alebo samosatnej lavice v podobe otváracieho sediska má pružinové mechanizmy, ktoré uľahčujú otváranie, ale nepodporujú sedadlo v otvorenej polohe.
 3. Doplnková možnosť výsuvné zásuvky je systém skriniek na báze guľôčkových vedení, v závislosti od veľkosti používame 3 veľkosti zásuviek: 30×30, 30×50 a 30×70 cm. Veľkosť použitých zásuviek závisí od mnohých faktorov, ktoré vyhodnotí Predávajúci a nie je možné ich neskôr meniť. Prípustné zaťaženie zásuvky v otvorenom/vysunutom stave je 1 kg.
 4. Systém hlbokých zásuviek je systém založený na odkladacích priehradkách pohybujúcich sa po podlahe s kolieskami. Tento systém nemá žiadne vodiace mechanizmy.
 5. Časti rohových lavíc, ktoré presahujú podľa objednávky celkové rozmery 200cm môžu byť vyrobené z viacerých častí, ktoré je následne potrebné zmontovať, aby bola zabezpečená dostatočná kvalita, trvácnosť nábytku a aby mohli byť tieto diely zaslané kuriérskou spoločnosťou.
 6. Prvky, ktoré vzhľadom na svoje vlastnosti musia byť trvalo spojené skrutkami, sú utesnené vhodnými, nalepenými krytkami v podobnom odtieni laminátu. Odtieň krytiek sa môže mierne líšiť.
 7. Nábytok, ktorý je vyrobený z masívneho dreva je lakovaný vodou riediteľnou farbou tak, aby bol podobný zvolenej imitácii laminátu/drevodekoru. Takto lakovaný tovar sa môže v ojedinelých prípadoch viditeľne líšiť odtieňom voči zvolenej imitácii.
 8. Rohové lavice sú štandardne vyrábané pre umiestnenie do rohu miestnosti a preto nie sú pohľadové zo zadnej strany, pokiaľ nie je v popise produktu uvedené inak. Zadná strana je v tomto prípade čalúnená čiernou čalunníckou látkou a kovové prvky operadiel môžu byť tiež viditeľné, v závislosti od zvoleného modelu rohovej lavice.

Článok XII

Práva z vadného plnenia

 1. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru riadiť sa postupom podľa článku VIII. ods. 7) týchto obchodných podmienok.
 2. Kupujúci má nárok na reklamáciu poškodeného tovaru a môže predávajúcemu predložiť reklamáciu písomnou formou elektronicky, pričom kupujúci je povinný predložiť kópiu originálu reklamačného protokolu od prepravcu daného tovaru s uvedeným rozsahom poškodení.
 3. Kupujúci nemá nárok na reklamáciu poškodeného tovaru po prevzatí tovaru bez predloženia kópie originálu reklamačného protokolu od prepravcu, avšak má nárok na iné poškodenia, ktoré preukázateľne vznikli výrobnou chybou.
 4. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 5. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.
 6. V prípade uznanej reklamácie predávajúcim, kupujúci musí vrátiť tovar predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 7. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

Článok XIII

Mimosúdne riešenie sporov

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd..
 2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 4. Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodní inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Článok XIV

Platnosť zmluvy

 1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

Článok XV

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje o kupujúcich spracúva predávajúci v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Podmienky spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sú špecifikované na internetovej stránke www.rohovalavica.sk v sekcii Zásady ochrany osobných údajov.

Článok XVI

Záverečné ustanovenia

 1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu www.rohovalavica.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.
 4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.
 5. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
 6. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
 7. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 10.04.2022