Doprava a Reklamácie

Doprava

 1. 1. Spôsobom dodania tovaru je doprava tovaru predávajúcim do miesta určeného kupujúcim. Miesto dodania tovaru je určené kupujúcim v objednávke ako Doručovacia adresa.
  1. 2. Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru do miesta určeného kupujúcim samostatne. Náklady na dodanie tovaru sú vyčíslené pri vytváraní objednávky, pred jej záväzným potvrdením.
  2. 3. Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o termíne plánovaného doručenia objednávky najneskôr 24 hodín pred plánovaným doručením.
  3. 4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste Doručovacej adresy v čase, ktorý určí Predávajúci. V prípade, že Kupujúci tovar neprevezme, Kupujúci je povinný uhradiť náklady vo výške 40,00 € na opätovné doručenie v iný dohodnutý termín.

  1.   

  1. Dodacie podmienky

   1. 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v lehote na dodanie. Informácia o lehote na dodanie je uvedená individuálne pri každom ponúkanom tovare. Pokiaľ nie je možné tovar dodať v uvedenej lehote, dohodnú sa zmluvné strany na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie. Pokiaľ kupujúci s dodatočnou lehotou na plnenie nesúhlasí, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
   2. 2. Predávajúci oznámi dodaciu lehotu tovaru zhotoveného na zákazku kupujúcemu elektronickou poštou v potvrdení objednávky. V prípade, že kupujúci s lehotou na dodanie tovaru zhotoveného na zákazku nesúhlasí, je oprávnený objednávku stornovať do 24 hodín od doručenia oznámenia. 
   3. 3. Miesto dodania tovaru je kupujúci povinný si zvoliť v objednávke.
   4. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke a v čase oznámenom predávajúcim v informačnom e-maily o dodaní tovaru, a to osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala ním splnomocnená osoba.

   4. O termíne doručenia tovaru na miesto určené kupujúcim bude predávajúci informovať kupujúceho pri expedícii tovaru zo skladu predávajúceho telefonicky, resp. zaslaním informačného e-mailu o dodaní, v ktorom uvedie približný termín dodania tovaru. O tomto termíne môže predávajúci zaslať kupujúcemu aj SMS správu. Doručenie tovaru zabezpečí predávajúci najneskôr v lehote na dodanie určenej podľa tohto článku. Kupujúci je povinný prevziať tovar riadne a včas v mieste a v čase určenom v súlade s týmto článkom a potvrdenom predávajúcim v informačnom e-maile. Pokiaľ kupujúci neprevezme tovar riadne a včas, môže predávajúci vykonať opätovné doručovanie tovaru. Ak kupujúci neprevezme tovar riadne a včas vzniká predávajúcemu právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a účtovať si náklady súvisiace so skladovaním tovaru vo výške 10 eur za deň, a to počnúc prvým dňom vrátenia tovaru predávajúcemu. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za doručenie tovaru do miesta určeného kupujúcim nie je zahrnutá v cene tovaru, pokiaľ sa strany nedohodli inak.

   5. Pri preberaní tovaru kupujúci skontroluje fyzickú neporušenosť, správnosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a/alebo zničená, alebo vyrobená inak ako je uvedené v objednávke, má kupujúci právo zásielku neprevziať a povinnosť bezodkladne e-mailom kontaktovať predávajúceho, zaslaním kópie vyplneného  reklamačného protokolu pri doručení od prepravcu. V prípade, že bude kupujúcemu doručená nekompletná zásielka, kupujúci nemá právo odmietnuť prevziať zásielku. Je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho. 


  Odstúpenie od zmluvy 

  Postup pri vrátení tovaru

  1. 1. V súlade s § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvyak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru  určeného osobitne pre jedného kupujúceho. V súlade s týmito obchodnými podmienkami a uvedeným ustanovením zákona, nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je zhotovenie tovaru na zákazku alebo tovaru na mieru. (Pri objednávke kuchynskej rohovej lavice či iného príslušenstva, ide o zhotovenie tovaru na zákazku, keďže si kupujúci volí materiál, rozmery, variant, farbu dreva, materiál čalúnenia)
  1. 2. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia Obch. zák.
  2. 3. Predávajúci sa môže dohodnúť na zrušení kúpnej zmluvy s kupujúcim spotrebiteľom, ktorému nevznikol nárok na odstúpenie od zmluvy (zhotovenie tovaru na zákazku) alebo kupujúcim podnikateľom, a to kedykoľvek po uzatvorení kúpnej zmluvy. Pre tento prípad vzniká predávajúcemu nárok na náhradu škody spočívajúcu najmä v úhrade vzniknutých nákladov a nárok na zmluvnú pokutu vo výške 3% z kúpnej ceny za každý deň trvania zmluvy, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru.
  3. 4. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy alebo jej časti v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia objednávky, ak:

  a)    ak nie je možné tovar dodať riadne a včas,

  b)    ak kupujúci tovar neprevzal riadne a včas.